Hvorfor trenger vi en dyrevelferdskonferanse?

Folk flest er opptatt av at dyr skal ha det bra. FNE jobber for økt kunnskap om dyrs atferd og velferd og ønsker en faglig inngang til et mer kunnskapsorientert dyrehold.

Økt kunnskap og kunnskapsoverføring om etologi kan bidra til å heve den generelle fagkompetansen om dyrevelferd, og dermed også senke konfliktnivåer knyttet til dyrevelferdsdebatten.

Dette er et prinsipielt viktig tiltak som kan fasilitere bedre kompetanse i hold av alle dyr, jf. Dyrevelferdsloven § 6.

Foto Audun Braastad
Foto Audun Braastad

Hva har fagkunnskap å si for dyrevelferd?

En vesentlig side ved godt dyrehold er fundamentert i den stadig økende forskningen og kunnskapen knyttet til dyrs atferd og atferdsbehov. For å ivareta legitimitet og tillit til ulike typer dyrehold må vi derfor sørge for god kunnskap blant de som er direkte involvert og ansvarlige for dyrs velferd.

Etologi er et fagfelt og dyrevelferd en bred vitenskap, hvorav begge er dynamiske og i stadig utvikling. Denne faglige fornyelsen kan med fordel belyses bedre, både gjennom kunnskapskrav til dyrehold og i den generelle dyrevelferdsdebatten. FNE mener at økt kunnskap om etologi kan komme privatpersoner, rådgivningstjenester, veterinærer, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, og ikke minst dyrene, til gode.

Dyrevelferdskonferansen er et tiltak som skal møte dyreeiere (og andre som jobber med eller har ansvar for dyr) med åpenhet i den faglige diskusjonen knyttet til dyrs atferd og velferd. Konferansen skal fasilitere kommunikasjon og dialog om en mangfoldig tematikk, hvor målgruppen er dyreeiere som ønsker å tilegne seg kunnskap om arten de holder. Konferansen vil formidle både artsspesifikk og generell kunnskap, slik at dyreeiere også får anledning til å lære om mekanismer og behov som gjelder alle typer dyr i alle typer dyrehold.

1385384_77449974_1_1

Eier eller jobber du med dyr?

Dyrevelferdskonferansen er for alle som er i kontakt med dyr, og omfatter dermed de som privat eller profesjonelt eier, driver og/eller jobber med dyr (bønder, avløsere, veterinærer, privatpersoner, transportarbeidere, rådgivere, dyrepassere, pensjonatdrivere, lærere, etc.).

Tilrettelegging for læring og åpen dialog om dyrevelferdstematikk vil bidra til å synliggjøre det faglige arbeidet som driver kunnskapsnivåer og utviklingen framover. Utfordringer vi i dag ser i ulike typer dyrehold vil ikke nødvendigvis forandre seg over natten. Likevel kan økt kunnskap bygge bro mellom dyreeiere, samfunn og holdninger, og bidra til økt forståelse og bredere perspektiv i en betent dyrevelferdsdebatt.